Čištění a kontrola spalinových cest

Potřebujete zkontrolovat a vyčistit spalinovou cestu a připravit ji na topnou sezónu? Objednejte si kominíka a nechejte si pravidelně prohlédnout komín.

kominické služby

Spalinová cesta je systém zajišťující bezpečný odvod spalin do volného ovzduší od spalinového hrdla spotřebiče po ústí komínu.

Čištění spalinové cesty se na základě Vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty ze dne 22. ledna 2016 provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátu.

Pokud nelze spalinovou cestu vyčistit tímto způsobem, je možné provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Tento způsob čištění může provádět pouze oprávněná osoba.

Dle nařízení vlády ze Sbírky zákonů č. 91/2000 ze dne 1. března 2010 provádí kontrolu spalinové cesty způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Na základě této kontroly se posuzuje bezpečné umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv. Dále se posuzuje komín především z hlediska požární bezpečnosti, zajištění volného a bezpečného přístupu k vymetacím a čistícím místům, požární bezpečnost stavby a stavebně technický stav.

Zde si můžete prohlédnout Vzor zprávy o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty.

V tabulce jsou uvedeny lhůty pravidelných ročních kontrol a čistění spalinových cest, vybíraní tuhých znečisťujících částí a kondenzátu a čistění spotřebiče paliv.

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Palivo
tuhé kapalné plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50kW včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x
od 50kW Kontrola a čištění spalinových cest 2x 1x 1x
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu 2x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu výrobce

Doplňující pravidla k tabulce:

Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

  1. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami čištění spotřebiče na pevná paliva.
  2. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
  3. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
  4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
  5. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
  6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontroluje a čistí spalinové cesty nejméně jedenkrát za rok.

Máte zájem o čištění a kontrolu spalinových cest?

Vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme, nebo objednávejte telefonicky či formou SMS na telefonním čísle +420 773 146 111.